درب ضد سرقت در شیراز

سکه پیروزی

در خلال یک نبرد بزرگ، فرمانده قصد حمله به نیروی عظیمی از دشمن را داشت.
فرمانده به پیروزی نیروهایش اطمینان داشت، ولی سربازان دو دل بودند.
فرمانده سربازان را جمع کرد، سکه ای از جیب خود بیرون آورد، رو به آنها کرد و گفت: “ سکه را بالا می اندازم،اگر رو بیاید پیروز میشویم و اگر پشت بیاید شکست میخوریم.”

ادامه داستان

بعد سکه را به بالا پرتاب کرد.

سربازان همه به دقت به سکه نگاه کردند تا به زمین رسید. سکه به سمت رو افتاده بود .
سربازان نیروی فوق العاده ای گرفتند و با قدرت به دشمن حمله کردند و پیروز شدند.

پس از نبرد، معاون فرمانده نزد او آمد و گفت : ” قربان، شما میخواستید سرنوشت جنگ را به یک سکه واگذار کنید؟”

فرمانده با خونسردی گفت: “بله و سکه را به او نشان داد.”

هردو طرف سکه رو بود